OBCHODNÍ PODMÍNKY

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 18. 5. 2017
Ing. Mgr. Eva Karina Brožová
se sídlem Alšova 897/14, 251 01 Říčany u Prahy
identifikační číslo: 06114024
Evidující úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Říčany pro prodej zboží prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetové adrese www.rodinnahistorie.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby zapsané v Živnostenském rejstříku od 18. 5. 2017 Ing. Mgr. Eva Karina Brožová se sídlem Alšova 897/14, 251 01 Říčany u Prahy, identifikační číslo: 06114024 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím objednávkového formuláře prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rodinnahistorie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkt od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka, její přijetí ze strany prodávajícího a tyto obchodní podmínky.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu, včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Veškerá prezentace produktu umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení cen. Ceny produktu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednávaném produktu,
3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktu, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Kupující souhlasí s možným použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4. CENA PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 – Bezhotovostně bankovním převodem na účet 1014674764/5500, IBAN: CZ6855000000001014674764, SWIFT: RZBCCZPP  vedený u společnosti Raiffeisenbank (dříve Equa bank, platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě v podobě objednávky budou obsaženy v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě je nutné uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
 – Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
 – Online bankovním převodem (platba se provede ihned) – platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o. , která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu produktu předem.
4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Digitální obsah není možné hradit formou splátkového kalendáře.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6. Případné slevy z ceny produktu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. CHARAKTER PRODUKTU
5.1. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu autora dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může se jednat i o trestný čin. Produkt slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností autora.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí produktu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky produktu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eva@rodinnahistorie.cz.
6.3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí produktu kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ PRODUKTU
7.1. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf (nebo obdobném) dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu doc a pdf.
7.2. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.
7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě produktu mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:
8.2.1. má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě prováděné reklamy,
8.2.2. se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3. produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.2.4. je produkt v odpovídajícím množství a
8.2.5. produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3. Práva z odpovědnosti za vady produktu se uplatňují u prodávajícího.
8.4. Práva z odpovědnosti za vady produktu může kupující konkrétně uplatnit elektronickou poštou na adrese eva@rodinnahistorie.cz.
8.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
8.6. Nemá-li produkt vlastnosti stanovené v čl. 8.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti produktu, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
8.7. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených
při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
8.8. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
8.9. Pokud nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, je vhodné zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam produkt nebude obsažen, je adekvátní přistoupit k reklamaci dle následujícího odstavce.
8.10. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit mailem na elektronickou adresu eva@rodinnahistorie.cz nebo zaslat písemně na adresu prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eva@rodinnahistorie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8. Recenze produktu/ digitálního obsahu, které prodávající zveřejňuje na webu, pochází od uživatelů produktu a jsou uchovávány v souladu se zvláštním dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“. Recenze jsou vybírány jako nejrelevantnější  informace ze získaných zpětných vazeb, zpětné vazby jsou umožňovány všem uživatelům.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.
11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ
12.1. Kupujícímu bude produkt doručován na elektronickou adresu kupujícího či je bude možné stáhnout či otevřít z odkazu uvedeném v emailu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Alšova 897/14, 251 01 Říčany u Prahy, adresa elektronické pošty: eva@rodinnahistorie.cz, t.č.: 703 864 794.

V Říčanech u Prahy dne 16. 2. 2023

PŘÍLOHA
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Ing. Mgr. Eva Karina Brožová
IČ: 06114024
Adresa: Alšova 897/14, 251 01 Říčany u Prahy
Adresa pro doručování elektronické pošty: eva@rodinnahistorie.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto produktu:
Datum objednání:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Číslo účtu spotřebitele, kam má být částka vrácena:
Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):
Datum:

Přejít nahoru